یکی از مهم ترین ایراد ها و چالش هایی که به داکت اسپلیت وارد می شود این است که آیا داکت اسپلیت باعث انتشار بیماری می شود؟

باید بدانیم که داکت اسپلیت هوای مورد نیاز خود را از محیط می گیرد و آن را سرد یا گرم کرده و مجددا به محیط باز می گرداند و از این طریق می تواند یک جریان پیوسته و کامل را در تمام محیط نصب خودش ایجاد کند . حال در صورت وجود عامل بیماری که از طریق هوا انتقال می یابد و حتی با ارتباط غیر مستقیم افراد نیز بتواند منتقل شود در این صورت داکت اسپلیت به گسترش بیماری می تواند کمک کند.

به همین علت از این سیستم نباید در مراکز درمانی ، کلینیک ها و مطب پزشکان استفاده کرد و اگر به هر دلیل از این سیستم در این مراکز استفاده شد باید هوای 100 درصد تازه و سالم به داکت اسپلیت رسانده شود. 

اما بدانیم در مورد منازل مسکونی چنین شرایط خطری وجود ندارد زیرا در محیط منزل، افراد به طور کلی ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند و اگر فرد بیمار وجود داشته باشد احتمال بیمار شدن سایر افراد نیز وجود دارد . 

اما بهتر است در صورت وجود بیمار قرنطینه ای در منزل هوای اتاق و محل قرنطینه را توسط وسیله ای دیگر جز داکت اسپلیت گرم یا سرد کنیم.