سه وظیفه اصلی منبع انبساط

1: می تواند تغییرات حجمی آب را در سیستم جذب کند:

در اثر افزایش دما ، به حجم آب افزوده می شود. پس جهت جلوگیری از آسیب به سیستم این افزایش حجم باید جذب شود که این کار را با منبع انبساط می توانیم انجام دهیم. 

2: اضافه کردن آب به سیستم به صورت اتوماتیک:

در سیستم ممکن است به دلایلی نشتی به وجود بیاید و یا در شرایط خاص آب از سیستم خارج شود و حتی از طریق تبخیر ، آب سیستم از دست برود. در این شرایط اضافه کردن آب به سیستم را از طریق منبع انبساط به صورت اتوماتیک می توانیم انجام دهیم.

3: منبع انبساط در محل اتصال خودش به سیستم یک نقطه فشار ثابت ایجاد می کند:

پمپ های سیرکوله در نقطه مکش خود ، یک نقطه بحرانی دارند . اگر فشار در این نقطه از حد مشخصی کم تر شود ممکن است به سیستم آسیب وارد شود. پس ما منبع انبساط را به مکش پمپ متصل می کنیم تا این نقطه، یک نقطه فشار ثابت شود. با این کار از آسیب به پمپ جلوگیری می کنیم.