شماره حسابهای معتبر شرکت

شماره حساب بانک سپه:

10300100342967

شماره شبا بانک سپه:

IR570150000010300100342967

شماره کارت بانک سپه:

6395-9970-0009-8621

 مالک حساب:

تاژان صنعت آریانو

شماره حساب بانک سپه:

10300501425951

شماره شبا بانک سپه:

IR240150000010300501425951

شماره کارت بانک سپه:

6395-9911-8966-9583

 مالک حساب:

علی حسین زاده امام

شماره حساب بانک ملت:

8724768432

شماره شبا بانک ملت:

IR360120000000008724768432

شماره کارت بانک ملت:

6104-3374-7944-6492

 مالک حساب:

علی حسین زاده امام